Swami Ganeshnyas, Malvan

Avahana (आवाहन)
Puja should begin with invocation of Lord Ganesha, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).
Avahana Mantra
He Heramba Tvamehyehi Hyambikatryambakatmaja।
Siddhi-Buddhi Pate Tryaksha Lakshalabha Pituh Pitah॥
Nagasyam Nagaharam Tvam Ganarajam Chaturbhujam।
Bhushitam Svayudhaudavyaih Pashankushaparashvadhaih॥
Avahayami Pujartham Rakshartham Cha Mam Kritoh।
Ihagatya Grihana Tvam Pujam Yagam Cha Raksha Me॥
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
Avahayami-Sthapayami॥

Site Under Development...........

Swami Ganesh

Swami-Ganesh

Our contacts

Nr. Petrol Pump Malvan,
Dist Sindhudurg. 416606
Mobile:+91-9923 594514
Telephone:+91-2365 253080
E-mail:mail@maharajex.com